राहण्याची व्यवस्थाश्री क्षेत्र माहूर येथे भाविकांची राहण्याची उत्तम सोय आहे.
धर्मशाळा तसेच भक्त निवास वाजवी दरात उपलब्ध आहेत.


1