संस्थान थोडक्यातन्यायालयाच्या आदेशावरून प्रशासकीय मंडळाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
नोंदणी क्र.ए-२१८५(नांदेड).


1